Schrijftrainer

Volg een Copywriting Opleiding precies op jouw maat

150 150 Overtuigende copywriting

Leer hoe je copywriting opleiding kleur geeft aan je boodschap

Wil je je schrijfvaardigheid verbeteren en een effectievere copywriter worden? Whoehoeuw! Hier vind je de opleiding over de specifieke vorm van copywriting die jouw bedrijf of organisatie nodig heeft. Zo ontworpen om je te helpen de kunst van het copywriting onder de knie te krijgen. Waarmee tegelijk ook je algemene schrijfvaardigheid verbetert.

Opleiding copywriting
Leer tijdens je opleiding over copywriting hoe je bedrijfsteksten kleur krijgen.

Opleiding copywriting voor alle soorten bedrijfsteksten

Onze cursus is afgestemd op individuen die hun schrijfvaardigheid voor copywriting willen verbeteren. Dus … of je nu een beginner bent of een meer ervaren schrijver die zijn vaardigheden naar een hoger niveau wil tillen.

Trakteer jezelf op een heldere houvast

In onze cursus leer je de belangrijkste concepten en technieken van copywriting, waaronder het schrijven van overtuigende en overtuigende teksten die de aandacht van je doelgroep trekken. Je leert ook hoe je onderzoek doet en je publiek begrijpt, en hoe je effectieve headlines en calls-to-action maakt.

Copywriting opleiding met duurzame support 

Naast onze deskundige instructie heb je ook toegang tot een breed scala aan hulpmiddelen en materialen, waaronder schrijfoefeningen en voorbeelden van succesvolle copywriting-campagnes.

Leer van een professionele copywriter

Onze cursus wordt gegeven door ervaren copywriters die hebben gewerkt met klanten die — terecht — hoge verwachtingen koesteren, in kleine en grote bedrijven. Dat zorgt voor een schat aan kennis en ervaring.

Focus op jóuw doel

Of je nu je schrijfvaardigheden wilt verbeteren voor een carrière in copywriting of gewoon een effectievere schrijver wilt worden, onze schrijfcursus is de perfecte keuze. Schrijf je nu in en begin je reis om een betere schrijver te worden vandaag!

Opleiding copywriting voor online schrijven

Vergeet niet om ook onze cursus SEO voor copywriting te bekijken, deze zal je helpen te begrijpen hoe je SEO-vriendelijke inhoud schrijft en hoe je trefwoorden effectief gebruikt voor een betere zichtbaarheid in zoekmachines.

Vind je opleiding copywriting

Neem nu contact op en begin je reis naar een betere copywriter vandaag nog!

Schrijftraining: leer sneller overtuigende bedrijfsteksten schrijven

Schrijftraining: leer sneller overtuigende bedrijfsteksten schrijven

1024 682 Overtuigende copywriting

Bedrijfsteksten zijn alle teksten die je in opdracht van jouw bedrijf of organisatie schrijft. Waarbij je focust op een specifieke doelgroep. En waarmee je de lezer overtuigd om specifieke opdracht uit te voeren. Dat is een ambitieus plan. Maar dankzij jouw interactieve schrijftraining vind je vaste grond onder je voeten.

schrijftraining
Photographer: Marvin Meyer | Source: Unsplash

“Hoezo, iedereen kan toch al schrijven?”

Leren schrijven is iets voor het lager onderwijs. In het humaniora krijg je alle kansen om je schrijfvaardigheid verder te verfijnen. Waarom zou je dan nu nog nood hebben aan een schrijftraining? Goede vraag, met een helder antwoord: omdat bedrijfsteksten nog een andere tak van sport vormen. Vergelijk het met een huis-tuin-en-keuekenvoorbeeld: het is niet omdat je een ei kan bakken, dat je ook achter het fornuis van een sterrenzaak uitblinkt.

Schrijftraining is essentieel in je bedrijf

Bij alles wat je op kantoor doet, komt ‘schrijven’ kijken.

 • mailtje aan een collega
 • brief naar een klant
 • webtekst voor je internetpagina
 • post op jullie social media
 • originele episode op je blog
 • inspirerende vorm van storytelling
 • ‘verbindende’ portie interne communicatie
 • enthousiasmerende personeelsadvertentie
 • notulen van jullie vergaderingen

Leer tijdens een specifieke schrijftraining om die verschillende teksttypes efficiënt op papier of op het scherm te zetten.

Schrijftraining vol voordeel

“Zo een training houden mijn personeel van hun werk!” Inderdaad, het is een investering. Maar als je na die schrijftraining veel sneller een veel beter resultaat formuleert, is die investering snel terugverdiend. Meer nog, omdat alles van bij het begin maximaal helder is, verlies je ook geen tijd meer door extra opvolgcommunicatie. Trakteer jezelf en je leidinggevende op maximaal rendement van je schrijftijd.

Iedereen zijn schrijftraining

Kies jouw training vanuit je functie:

 • Copywriter
 • Tekstschrijver
 • Journalist
 • HR-medewerker
 • Communicatie-verantwoordelijke
 • Ambtenaar
 • Social marketeer

Kies jouw training vanuit je vagebied:

Kies jouw training vanuit het trainingstype:

 • Incompany schrijftraining
 • Open aanbod via NCOI
 • Persoonlijke schrijftraining
Missie = schrijven vanuit DISC-model

Dankzij het DISC-model schrijf je kleurrijk én overtuigend

1024 682 Overtuigende copywriting

Leer bedrijfsteksten schrijven vanuit het DISC-model. Want die overtuigen jouw lezer om de call to action uit te voeren. Omdat je de juiste voordelen presenteert in een goed opgebouwde en vlot leesbare tekst. Werk sneller door jouw schrijfproces efficiënt te organiseren: leg de basis tijdens je denkproces en bespaar tijd dankzij een véél vlotter schrijfproces. Schrijven vanuit het DISC-model is jouw kortste weg naar copywriting die écht overtuigt.

Wat is kunst? De DISC-aanpak … dat is kunst!

De kwaliteit van je copywriting bepalen, is een complexe uitdaging. Of dat lijkt toch zo. Want uiteindelijk is het us lezer die het laatste woord krijgt: voert hij jouw call to action uit? Dan heb je een puik stukje copywriting geschreven. Maar dan is het uiteraard kwestie van die lezer te doorgronden. En dat is het moment waarop het DISC-model in de schijnwerpers komt staan. Wat daarmee krijg jij een heldere houvast om snel en slim te schakelen. En dat is meteen een belangrijk onderdeel uit onze missie: de kwaliteit van goede copywriting tastbaar en meetbaar maken. Zo kan je jouw vaardigheden gericht verfijnen.

schrijven vanuit het DISC-model
Kijk dankzij het DISC-model altijd met de juiste bril naar jouw doelgroep.
Photographer: Chinh Le Duc | Source: Unsplash4

Jouw trainer is zelf een ervaren DISC-schrijver

Schrijftrainer.be is een opleidingsbureau met trainers die stuk voor stuk actief zijn (en blijven!) als copywriter of eindredacteur. Ze verwerken hun dagelijkse schrijfervaring en beproefde tekstaanpak in elke opleiding. De kruisbestuiving tussen de copywriting-expertise van de trainer en de didactische aanpak van Schrijftrainer.be verzekert leeropbrengst.

Kleurrijke missie: schrijven van het DISC-model

Elke Schrijftrainer-opleiding vertrekt vanuit jóuw voorbeeldteksten. Dat vergroot de herkenbaarheid. Tijdens oefenmomenten ontdek je meteen hoe je de aangereikte schrijfprincipes efficiënt toepast. Elke oefening eindigt met een herschreven versie van de originele tekst. Zo zie je meteen welke meerwaarde de aangereikte principes opleveren. Na de opleiding heb je alles in handen om sneller een betere tekst te schrijven — de theorie én de praktijk.

Samen met jou bereiken we een droomresultaat, in een aangename sfeer en dankzij een constructieve aanpak. Je voelt je deel van een hechte groep die een duurzaam resultaat bereikt.

 • Als klant krijg je een individueel leertraject, met aandacht voor jouw specifieke wensen en leerdoelstellingen.
 • Als prospect vind je suggesties voor een efficiëntere tekstproductie via de website.
 • Als trainer krijg je opdrachten waarin uw copywriting- én opleidingservaring elkaar uitdagen en versterken.
 • Als leverancier ben je onze partner, van wie we de facturen stipt betalen.

Voorwaarden

Voorwaarden

952 1024 Overtuigende copywriting

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Schrijftrainer.be, een handelsnaam van Stijn Verdickt. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Photographer: Bernard Hermant | Source: Unsplash

Artikel 2. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra Schrijftrainer.be de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door Schrijftrainer.be opgestelde offerte in zijn bezit kreeg. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Alleen professionele én actieve copywriters bewerken elke tekst: de aan het project toegewezen tekstschrijver, een kwaliteitsbewaker die controleert of de tekst inhoudelijk voldoet, en de eindredacteur die taalkundig checkt.

Artikel 4. Eén correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 5. Overdracht van intellectuele rechten

Schrijftrainer.be behoudt het eigendom van alle opgeleverde voorbeeldteksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever betaald werd. Op dat moment draagt Schrijftrainer.be de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op de afgeleverde voorbeeldteksten over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

De intellectuele rechten op het lesmateriaal en de trainingsaanpak blijven volledig eigendom van Schrijftrainer.be.

Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Schrijftrainer.be verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. Schrijftrainer.be neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Schrijftrainer.be aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Schrijftrainer.be, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Schrijftrainer.be van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 8. Facturering

Schrijftrainer.be factureert bij oplevering van de opleiding.
Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 4, door de schuld van de opdrachtgever evenwel langer op zich laat wachten dan 15 dagen, heeft Schrijftrainer.be het recht om het volledige bedrag te factureren voor de correctieronde plaatsvindt. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Schrijftrainer.be het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Schrijftrainer.be heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als de leverancier niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 10. Betaling binnen 15 dagen

Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, worden betaald.

Artikel 11. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Schrijftrainer.be de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Schrijftrainer.be het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 14. Rechtbank van Tongeren

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren.

10 september 2021

Kneedbare service

Krijg de unieke schrijftraining die jouw bedrijf nodig heeft

1024 682 Overtuigende copywriting

Jouw efficiënte schrijftraining begint met een stoomcursus ‘mensenkennis’. Want alleen als je de relevante verwachtingen van je doelgroep kent, kan je duurzaam overtuigen. Dankzij het DISC-systeem heb je een heldere en gebruiksklare houvast voor een succesvolle inschatting als stabiele basis voor jouw copywriting.

efficiënte schrijftraining
Leer hoe je sneller overtuigende bedrijfsteksten schrijft. Dankzij jouw efficiënte schrijftraining vind je dé oplossing voor elke doelgroep.
Photographer: John Schnobrich | Source: Unsplash

Interactief

Dankzij onze unieke BART-aanpak leer je efficiënt schrijven. De ‘B’ staat voor beleven, ‘A’ voor analyseren, ‘R’ voor remediëren en ‘T’ voor toepassen. Zie waar het fout gaat in een tekst, ontdek hoe dat komt, vind de juiste oplossing en ervaar hoe haalbaar het is om die oplossing in úw teksten toe te passen.

Stapsgewijs

Elke efficiënte schrijftraining bevat een spanningsboog – van het begin tot het einde. Zo blijf je geboeid luisteren én oefenen. Via een stappenplan ontdekt u de juiste schrijfvaardigheden voor elke bedrijfstekst. Elk theoretische onderdeel is gekoppeld aan duidelijke voorbeelden op basis van uw teksten.

Gereedschapskist

Vul uw gereedschapskist met de tools die je nodig hebt – net zoals iedere andere vakman. De aangereikte schrijfprincipes zijn flexibel genoeg. Zet ze naar je hand om efficiënt in te spelen op elke schrijfopdracht. Leer ze efficiënt gebruiken en merk meteen dat je sneller schrijft.

Opleiding door professionele copywriter,
op basis van jouw teksten

Schrijftrainer.be is een opleidingsbureau met trainers die stuk voor stuk actief zijn (en blijven!) als copywriter of eindredacteur. Ze verwerken hun dagelijkse schrijfervaring en beproefde tekstaanpak in elke efficiënte schrijftraining.

De kruisbestuiving tussen de copywritingexpertise van de trainer en de didactische aanpak van Schrijftrainer.be verzekert leeropbrengst.

FAQ: veelgestelde schrijftraining vragen

FAQ over schrijftrainingen: ontdek hoe we je schrijfvaardigheid verbeteren

1024 684 Overtuigende copywriting

Voor welke trainingen kan ik bij u terecht?

Schrijftrainer.be geeft schrijfopleidingen om meer effect met jouw commerciële en redactionele teksten te genereren. Je leert algemene principes én specifieke schrijfprocédés voor bepaalde teksttypes. Kies je training via ‘Schrijftrainingen’ in de hoofdnavigatie.

Individueel of in groep: we ontwikkelen een specifieke inhouse-training op maat. Jij bepaalt de voor jullie meest geschikte trainingsomstandigheden. Daarbij blijft de doelstelling altijd dezelfde: op een originele en aangename manier leer je teksten schrijven die ‘aankomen’. Zodat je na de schrijftraining meteen zelf aan de slag kunt om je lezer te overtuigen en hem tot actie aan te zetten.

Organiseren jullie ook taaltrainingen?

Zoek je een spreekcursus of een pure taalopleiding? Dan kunnen wij je niet zelf helpen. Wel raden wij u graag de taalpartner aan, die wij hiervoor blindelings vertrouwen.

Heb je een spelling- of schrijfopleiding voor ogen? Fantastisch: dat is helemaal ons ding. Neem meteen contact op en we vinden samen de beste opleiding.

schrijftraining vragen
Krijg heldere antwoorden op alle schrijftraining vragen over sneller overtuigende bedrijfsteksten leren schrijven.
Photographer: Scott Graham | Source: Unsplash

Waarom Schrijftrainer.be en geen ander trainingsbureau?

Omdat we bijzonder aardige mensen zijn. Altijd klaar voor een informatief gesprek bij een kopje koffie. 🙂

Maar nog meer omdat Schrijftrainer.be uniek is: iedere trainer van Schrijftrainer.be is tegelijk een actieve copywriter of een eindredacteur. Wat je tijdens een opleiding hoort, beschrijft hoe wij zelf – als copywriter – een gelijkaardige schrijfopdracht aanpakken. Je leert dus letterlijk van ervaringsdeskundigen die dagelijks teksten schrijven waarover opdrachtgevers én lezers tevreden zijn.

Waarom Schrijftrainer.be en geen freelance trainer?

Zou je met een freelance trainer werken? Dan kies je voor een trapezenummer zonder vangnet. En profiteer je niet (altijd) van de vaardigheden van actieve copywriters. Schrijftrainer.be werkt – tijdens de voorbereiding van het lesmateriaal – met een driedubbele schrijfronde van copywriter, kwaliteitsbewaker en eindredacteur. Hun invalshoeken zijn de inspirerende voedingsbodem voor onze schrijftrainingen.

Schrijftrainer.be verenigt zo het beste van twee werelden: de expertise en flexibiliteit van de freelancer met de kwaliteit en zekerheid van het communicatiebureau.

Hoe verloopt een trainingsopdracht?

Je neemt contact met ons op.

Stijn, de Schrijftrainer.be-coördinator, zet samen met u de krijtlijnen uit tijdens een verkennend gesprek: doelstellingen, trainingstype, locatie … Tijdens die voorbereiding bespreken we ook al de opvolging: krijgen de deelnemers een opfrissingsmoment of evalueren we hun vooruitgang via e-mail?

Je krijgt een sluitende offerte die je bevestigt via de bestelbon.

De trainer gaat aan de slag. De standaardtrainingen krijgen altijd een persoonlijke invulling, waarbij de trainer vertrekt vanuit het voorbeeldmateriaal dat de deelnemers zelf doorsturen. Dat maximaliseert de herkenbaarheid en het rendement van de leertijd die de deelnemers investeren.

Zo krijgt iedereen een didactisch onderbouwde training, met gebruiksklare suggesties en een grondige opvolging.

Prijs en opvolging

Waarom een schrijftraining?

Tja, je zou ook elke copywritingopdracht kunnen uitbesteden. Maar waarom niet de gulden middenweg kiezen? En jouw medewerkers de middelen aanreiken om ten minste al puike werkteksten op papier te zetten. Zodat je die aan het copywritingbureau kunt voorleggen, en tijd en geld besparen.

Hoeveel kost een training?

Een ‘inhouse’ training van een halve dag kost vanaf 1250 euro (excl. btw), een hele dag vanaf 2250 euro (excl. btw). Dat zijn de prijzen voor inhousestandaardtrainingen.

Maar we garanderen je een maximum leerrendement door jóuw  voorbeelden in de training te verwerken. Dat vergroot de herkenbaarheid en de relevantie van de opleiding enorm. Zo focussen we gedetailleerd op uw verwachtingen en wensen. Je krijgt altijd vooraf een sluitende offerte.

Moet ik een voorschot betalen?

Je betaalt een voorschot, dat ten laatste drie dagen voor de trainingsdatum op de rekening van Schrijftrainer.be staat. Na de training ontvang je een factuur met het totaalbedrag – uiteraard met kwitantie van jouw voorschot. Wij rekenen wel op een stipte betaling – uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.

Je vindt onze algemene voorwaarden ook op de laatste pagina van elke offerte en achteraan op elke factuur.

Vragen? Geef een seintje.